តំណមួយដើម្បីបង្ហាញតំណរបស់អ្នកទាំងអស់។

សូមមើលឧទាហរណ៍មួយ។